Tag Archives: thuê tau rời

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU ĐỊNH HẠN – TIME CHARTER PARTY

    Hợp đồng thuê tàu định hạn – Time Charter Party Bằng loại hợp đồng này, người thuê tàu thuê toàn bộ chiếc tàu cùng tất cả dung tích chở hàng của nó, kể cả mặt boong trong một thời gian xác định với một giá tiền tính theo ngày xác định. Đôi khi người […]